دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی (IFR) - واژه نامه اختصاصی