دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی (IFR) - پایگاه‌هایی که نشریه در آن‌ها نمایه شده است