اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 488
تعداد پذیرش 77
تعداد عدم پذیرش 350

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 77
تعداد مشاهده مقاله 112156
آمار میانگین زمان داوری
زمان تا اولین اقدام 45 روز
زمان داوری 29 روز
زمان پذیرش 146 روز
زمان عدم پذیرش 49 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 139 روز
درصد پذیرش 12 %