دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی (IFR) - فرایند پذیرش مقالات