1. بررسی فقهی و مالی قرارداد آتی شاخص سهام و ارائه مدل جایگزین

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-118

10.30497/ifr.2016.1919

علی صالح‌آبادی؛ سبحان اسکینی؛ حامد تاجمیر ریاحی