1. بررسی فقهی و مالی قرارداد آتی شاخص سهام و ارائه مدل جایگزین

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-118

10.30497/ifr.2016.1919

علی صالح‌آبادی؛ سبحان اسکینی؛ حامد تاجمیر ریاحی


2. بررسی مقایسه‌ای روش تأمین مالی پروژه‌های انرژی بر اساس تلفیق اوراق استصناع- قرارداد BLT و اوراق استصناع مستقل

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 159-186

10.30497/ifr.2014.1658

فرزانه اشعریون قمی‌زاده؛ حامد تاجمیر ریاحی