1. به کارگیری اسناد خزانه اسلامی در بازار بین ‌بانکی ایران

دوره 6، شماره 1، آبان 1395، صفحه 33-62

10.30497/ifr.2016.1917

سیدسعید شمسی‌نژاد؛ محمد طالبی