1. بررسی فقهی پول مجازی

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 167-192

10.30497/ifr.2017.2002

محمد مهدی سلیمانی پور؛ حامد سلطانی‌نژاد؛ مهدی پورمطهر