1. بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید

دوره 5، شماره 1، آبان 1394، صفحه 5-36

10.30497/ifr.2015.1791

محمد علیزاده اصل؛ سیدعباس موسویان