1. ارتقای پذیرش تأمین مالی اسلامی در پرتو نگرش سهامداران

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 225-244

10.30497/ifr.2017.2004

سامان قادری؛ کاوه قادری؛ صلاح الدین قادری