1. مدیریت ریسک‌های اوراق بهادار مضاربه با تأکید بر فقه امامیه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-68

10.30497/ifr.2012.1531

سیدعباس موسویان؛ حسین شیرمردی احمدآباد