1. بررسی رابطه معضل مطالبات غیرجاری و عملیات بانکداری بدون ‌ربا در ایران

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 39-74

10.30497/ifr.2016.1854

احمد بهاروندی؛ محمدرضا رنجبرفلاح؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی