1. مدل تلفیقی سود-ریسک جهت بهینه یابی ترکیب منابع و مصارف در عقود بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.30497/ifr.2021.15184.1520

مجید نیلی احمدآبادی؛ امید علی عادلی؛ مرضیه نعمتی فرد