1. سهام خزانه و چالش‌های نظری پیرامون آن

دوره 6، شماره 1، آبان 1395، صفحه 119-142

10.30497/ifr.2016.1920

سیدمرتضی شهیدی؛ نصر‌اله جعفری خسروآبادی


2. بازپژوهی فقهی - حقوقی ماهیت اوراق سهام و قرارداد واگذاری آن

دوره 5، شماره 1، آبان 1394، صفحه 37-64

10.30497/ifr.2015.1792

نصر‌اله جعفری خسروآبادی؛ سیدمرتضی شهیدی