1. ابعاد رتبه‌بندی اعتباری صکوک منتشر شده در بازار سرمایه کشور

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 397-424

10.30497/ifr.2018.2241

جعفر باباجانی؛ امیرعباس صاحبقرانی