1. بررسی عوامل تأثیرگذار بر تأمین مالی جمعی خیرخواهانه در کشور

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 427-466

10.30497/ifr.2019.2354

میثم امیری؛ محمدجواد محقق‌نیا؛ محسن عباسی کلاشی


2. تأثیر مؤلفه‌های اسلامی بر تصمیم‌گیری سهامداران حقیقی بانک‌ها

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 205-236

10.30497/ifr.2019.2450

میثم امیری؛ مسلم پیمانی‌فروشانی؛ یکتا پاک‌نیت