1. رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار صکوک منفعت

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 367-398

10.30497/ifr.2019.2597

مجید شریعت‌پناهی؛ جلال صادقی‌شریف؛ محمد اصولیان؛ اکرم بداقی