1. تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی

دوره 11، شماره 1، آبان 1400

10.30497/ifr.2021.241402.1651

عبدالمحمد کاشیان؛ الهام پارسا


2. مدل‌سازی اعطای تسهیلات درمانی و سلامت مبتنی‌بر عقود انتفاعی در بانکداری اسلامی

دوره 10، شماره 1، آبان 1399، صفحه 349-376

10.30497/ifr.2021.238895.1527

مریم محمدپور؛ عبدالمحمد کاشیان؛ محمدجواد سعدی