1. بررسی عوامل تأثیرگذار بر سواد مالی اسلامی با استفاده از تکنیک دنپ

دوره 11، شماره 1، آبان 1400

10.30497/ifr.2022.242426.1690

جلال نادری؛ محمود رامشینی؛ فاطمه زارعی


2. ریسک نقدینگی و کیفیت دارایی‌ها- تأمین مالی در بانکداری اسلامی: رویکرد تحلیل همبستگی بنیادی

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 579-610

10.30497/ifr.2019.2418

فاطمه زارعی؛ محمد ندیری؛ جلال نادری سمیرمی؛ سیدعباس موسویان