1. اولویت‌بندی تسهیلات بانکی مبتنی بر عقود اسلامی با رویکرد سیاست‌گذاری

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 161-193

10.30497/ifr.2012.1527

محمدجواد ایروانی؛ امین غزالی؛ علی غزالی