1. تأثیر فناوری‌های نوین مالی بر زیست بوم مالی بانکداری بدون ربای ایران

دوره 10، شماره 1، آبان 1399، صفحه 187-234

10.30497/ifr.2021.239786.1569

شهرام طارمی؛ فرهاد شاه‌ویسی؛ فرشید خیراللهی؛ علی اصغر طاهرآبادی