1. الگوی پیاده‌سازی استراتژی بانکداری مبتنی بر پلتفرم در بانک‌های تجاری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

10.30497/ifr.2021.239908.1578

مصطفی رضایی راد؛ محمد باقر آرایش؛ محمد ایدی؛ تحفه قبادی لموکی