1. تحلیلی از رویکردهای وجودی به «پول» با تکیه‌بر نظریات علامه طباطبایی (ره) و زیمل

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 399-426

10.30497/ifr.2019.75562

محمد رحیمی؛ سید عقیل حسینی؛ حسین حسین حسن‌زاده‌سروستانی