1. طراحی و تبیین الگوی بانکداری اجتماعی در ایران: شناسایی پیشایندها و پیامدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

10.30497/ifr.2020.239959.1582

مهدی شهبازی؛ امیر حصیرچی؛ محمد سلگی