1. بررسی عوامل تأثیرگذار بر تأمین مالی جمعی خیرخواهانه در کشور

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 427-466

10.30497/ifr.2019.2354

میثم امیری؛ محمدجواد محقق‌نیا؛ محسن عباسی کلاشی