1. شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های گسترش بازار صکوک در ایران

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 611-646

10.30497/ifr.2019.2599

علی دره‌شیری؛ سیدمحسن فاضلیان؛ حسین غلامی