1. مدیریت پرتفوی براساس توپولوژی شبکه بازار سهام ایران

دوره 10، شماره 1، آبان 1399، صفحه 151-186

10.30497/ifr.2021.240229.1592

صمد صداقتی؛ روح‌اله فرهادی؛ میرفیض فلاح‌شمس لیالستانی