1. مطالعه تطبیقی حسابداری عقد استصناع در نظام بانکداری ایران و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 453-494

10.30497/ifr.2018.2243

رضا غلامی جمکرانی


2. مدل مفهومی سرمایه‌گذاری پاک با تأکید بر راهبری شرکتی با رویکرد اسلامی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 191-218

10.30497/ifr.2017.2131

علی صادقی‌پور؛ سعید فراهانی‌فرد؛ رضا غلامی جمکرانی


3. ضرورت چارچوب نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی از منظر خبرگان حرفه‌ای و دانشگاهی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-72

10.30497/ifr.2013.1648

رضا غلامی جمکرانی؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی