1. امکان‎سنجی فقهی اوراق مشارکت مصون از تورم

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 101-132

10.30497/ifr.2017.2000

سیدعباس موسویان؛ علی صالح‌آبادی؛ مجتبی کاوند


2. بررسی فقهی و مالی قرارداد آتی شاخص سهام و ارائه مدل جایگزین

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-118

10.30497/ifr.2016.1919

علی صالح‌آبادی؛ سبحان اسکینی؛ حامد تاجمیر ریاحی


3. چارچوب طراحی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام با کارکردهای قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-38

10.30497/ifr.2016.1853

مهران محمدی؛ رضا نجار‌زاده؛ سیدعباس موسویان؛ علی صالح‌آبادی