1. اصول و ضوابط حاکم بر نهاد مالی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.30497/ifr.2021.239399.1552

سید صادق طباطبائی نژاد؛ علی معصومی نیا؛ سیدعبدالحمید ثابت