1. بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بانک‌ها بر نگرش و رفتار مشتریان

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-144

10.30497/ifr.2019.2402

احمد شعبانی؛ رضا حبیبی؛ مصطفی علیزاده


2. تحلیل تطبیقی ریسک در بانکداری متعارف و بانکداری بدون ربا در قالب عقود اسلامی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-38

10.30497/ifr.2012.1530

احمد شعبانی؛ علی عادل رستخیز


3. تبیین ساختار و مبانی مهندسی مالی اسلامی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-23

10.30497/ifr.2011.1514

احمد شعبانی؛ عبدالمجید کجوری نژاد