1. حقوق شهروندی سرمایه‌گذاران در معاملات اوراق بهادار

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 277-306

10.30497/ifr.2019.2400

سیدمحمد امین‌زاده؛ مجید رضایی‌دوانی