1. طراحی بازار سرمایه اسلامی در چهارچوب نظام اقتصادی اسلام (ماهیت، عناصر، روش کشف و طراحی)

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 1-38

10.30497/ifr.2020.75437

سیدعباس موسویان؛ محمد توحیدی


2. طراحی صکوک ترکیبی باهدف تأمین مالی و انتقال ریسک، براساس موازین فقه امامیه

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 671-694

10.30497/ifr.2020.2757

محمد توحیدی؛ میثم کریمی


3. بررسی و تحلیل معاملات مبتنی‌بر اطلاعات نهانی براساس موازین فقه امامیه

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 223-254

10.30497/ifr.2019.2267

محمد توحیدی


4. صندوق ضمانت؛ راهکاری نوین در توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 91-126

10.30497/ifr.2017.2128

محمد توحیدی


5. سنجش میزان علیت ظالمانه بودن ربا در قرض‌های تولیدی و مصرفی

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 41-68

10.30497/ifr.2015.1726

خلیل‌اله احمدوند؛ محمد توحیدی


6. بررسی فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه اعتباری

دوره 4، شماره 1، آبان 1393، صفحه 135-168

10.30497/ifr.2014.1678

محمد توحیدی


7. طراحی مشتقۀ اعتباری تعهدات بدهی وثیقه‌دار بر اساس فقه امامیه در بانکداری بدون‌ربا

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 121-152

10.30497/ifr.2013.1651

محمد توحیدی