1. پیش‌بینی ظرفیت انتشار صکوک در ایران

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 57-87

10.30497/ifr.2012.1523

علی حسن زاده؛ اعظم احمدیان