1. تأثیر عقاید اسلامی بر مدیریت سود

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 97-132

10.30497/ifr.2015.1728

عسگر پاک مرام؛ احمد فتحی عبدالهی؛ لطف اله تقی‌زاده