1. بررسی تأثیر انواع اعتبارات بانکی نظام بانکداری بدون‌ربا بر رکودتورمی در ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 377-408

10.30497/ifr.2019.2291

مهدی قائمی‌اصل؛ مهدی نظرآقایی


2. اثر سرمایه دینی بر رفتار پرداخت قرض‌الحسنه

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-32

10.30497/ifr.2016.1904

مرتضی عزتی؛ پرویز نصیرخانی؛ مریم حسینی


3. جذب سپرده قرض‌الحسنه به کمک ابزار مالی اسلامی (صکوک)

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 143-160

10.30497/ifr.2012.1526

ابوالقاسم توحیدی‌نیا