1. نقش اسناد خزانه اسلامی در تحقق مؤلفه‌ها و اهداف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 267-294

10.30497/ifr.2019.2398

محمدحسین صدرایی؛ جواد شهرکی؛ حسین توکلیان


2. تحلیل فقهی و حقوقی اسناد خزانه اسلامی (نوع اول)

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 197-222

10.30497/ifr.2018.2290

سید محمد رضا حسینی


3. شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های اسناد خزانه اسلامی در بازار اوراق بهادار ایران

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 133-166

10.30497/ifr.2017.2001

محمدنقی نظرپور؛ محمدحسین صدرایی


4. به کارگیری اسناد خزانه اسلامی در بازار بین ‌بانکی ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-62

10.30497/ifr.2016.1917

سیدسعید شمسی‌نژاد؛ محمد طالبی