1. سهام خزانه و چالش‌های نظری پیرامون آن

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-142

10.30497/ifr.2016.1920

سیدمرتضی شهیدی؛ نصر‌اله جعفری خسروآبادی