1. بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بانک‌ها بر نگرش و رفتار مشتریان

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-144

10.30497/ifr.2019.2402

احمد شعبانی؛ رضا حبیبی؛ مصطفی علیزاده