1. طراحی و تبیین الگوی بانکداری اجتماعی در ایران: شناسایی پیشایندها و پیامدها

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 67-110

10.30497/ifr.2020.239959.1582

مهدی شهبازی؛ امیر حصیرچی؛ محمد سلگی