1. تأمین مالی زنجیره ارزش با استفاده از اوراق گام: ماهیت، کارکرد و راهکارهای شرعی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 507-540

10.30497/ifr.2020.75527

حسین میثمی؛ حمید زمان‌زاده


2. اتحاد مالکیت در چهارچوب اسلامی و دلالت‌های آن در بازارهای مالی (پول و سرمایه)

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 145-174

10.30497/ifr.2019.2268

حسین میثمی؛ سیدعباس موسویان


3. بررسی تأثیر انواع اعتبارات بانکی نظام بانکداری بدون‌ربا بر رکودتورمی در ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 377-408

10.30497/ifr.2019.2291

مهدی قائمی‌اصل؛ مهدی نظرآقایی


4. تبیین ساختار و مبانی مهندسی مالی اسلامی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-23

10.30497/ifr.2011.1514

احمد شعبانی؛ عبدالمجید کجوری نژاد