1. شناسایی و رتبه‌بندی ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکداری با روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

دوره 10، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 713-756

10.30497/ifr.2021.241236.1636

عباسعلی جعفری ندوشن؛ سمیه السادات موسوی؛ صبا قاضی عسگری؛ زهرا نفر


2. طراحی مشتقۀ اعتباری تعهدات بدهی وثیقه‌دار بر اساس فقه امامیه در بانکداری بدون‌ربا

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 121-152

10.30497/ifr.2013.1651

محمد توحیدی


3. مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی با رویکرد بررسی عقود و الگوی پرداخت تسهیلات

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 123-156

10.30497/ifr.2013.1645

محمدنقی نظرپور؛ علی رضایی


4. بررسی فقهی امکان به‌کارگیری «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» در مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها

دوره 2، شماره 1، آبان 1391، صفحه 115-142

10.30497/ifr.2012.1534

رسول خوانساری؛ محمدسجاد سیاهکارزاده؛ مجید اصغری


5. تحلیل مقایسه‌ای ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول

دوره 1، شماره 1، آبان 1390، صفحه 89-115

10.30497/ifr.2011.1517

مهدی صادقی شاهدانی؛ محمد ابراهیم آقابابایی