1. الویت‌بندی عوامل موثر در رونق سرمایه‌گذاری بر روی صکوک : فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP )

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1400

10.30497/ifr.2021.239454.1556

زهره حاجیها؛ زهرا رازقی؛ ابراهیم باقی؛ فروغ لطفی


2. کاربرد روش استدلال منطقی مبتنی‌بر قیاس (آگزیوماتیک) در طراحی ابزارهای مالی اسلامی

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-58

10.30497/ifr.2018.2272

ابوذر سروش


3. اوراق مشارکت‌کاهنده راهکار عملیاتی در تأمین مالی فرآیند ادغام و تملک

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 127-162

10.30497/ifr.2017.2129

موسی احمدی؛ سعید احمدی


4. مطالعه تطبیقی اوراق مشارکت منتشره در ایران و صکوک مشارکت

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 69-98

10.30497/ifr.2012.1532

حسین حسن‌زاده سروستانی؛ مهدی‌یار سرشار


5. ارائه مدل تفصیلی انتشار اوراق وقف در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 151-171

10.30497/ifr.2011.1519

ابوذر سروش