1. بررسی تأثیر نرخ بازدهی اوراق مشارکت بر رشد ارزش‌افزوده اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 339-372

10.30497/ifr.2018.2239

سیدعبدالمجید جلایی؛ هدیه میر؛ اکبر رحیمی‌پور


2. عملیات بازار باز با اوراق بهادار دولت و بانک مرکزی

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 119-154

10.30497/ifr.2015.1794

حسین میثمی؛ کامران ندری


3. مطالعه تطبیقی اوراق مشارکت منتشره در ایران و صکوک مشارکت

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 69-98

10.30497/ifr.2012.1532

حسین حسن‌زاده سروستانی؛ مهدی‌یار سرشار