دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

چالش‌های بازار بین بانکی ایران و ارائه راهکار در چارچوب اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400

10.30497/ifr.2021.239897.1575

محمدرضا سیمیاری؛ محمدحسین قوام؛ علی آقایی؛ حسین حسن‌زاده سروستانی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

تحلیل و بررسی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط برمبنای عرضه اولیه سکه با رویکرد سوات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.30497/ifr.2021.239864.1579

سینا سروی؛ مهدی نوری؛ محمدحسین قوام


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

تحلیل مواجهه متفکران مدرسی اولیه با مسئله «ارزش پول»؛ رهیافت هایی برای اقتصاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.30497/ifr.2022.241688.1665

محمد حسین بهمن پور خالصی؛ محمد جواد شریف زاده


علمی - پژوهشی (قیمت‌گذاری اوراق مالی اسلامی)

ارزش‌گذاری صکوک ‌اجاره مبتنی‌ بر سهام با استفاده از روش ریاضیات‌ تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.30497/ifr.2022.242022.1678

حسن کیائی؛ مصطفی سلطانی


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌ها و آسیب‌های فقهی–حقوقی و اقتصادی-مالی بانک‌داری بخش خصوصی در شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.30497/ifr.2022.242166.1681

محمدحسین شریعتی نیا؛ محمدحسین قوام


علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

بررسی فقهی‌اقتصادی درآمد زایی ناشی از تحمل ریسک ؛ مطالعه موردی قرارداد آتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.30497/ifr.2022.241125.1631

مهدی محمدی؛ محمد الهی


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

بررسی فقهی ابزار نجات از درون در حوزه توقف و ورشکستگی بانکها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.30497/ifr.2022.242110.1679

محمد یاراحمدی؛ محمدحسین بیاتی؛ محمد جواد شریف زاده


علمی - پژوهشی (بیمه‌های اسلامی)

تأملی درهمانندی مفهوم عدم تقارن اطلاعات و غرر در عقد بیمه و ضمانت اجرای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.30497/ifr.2022.242956.1707

دیبا جعفری؛ منصور امینی