علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

1. استخراج عوامل عملیاتی مؤثر برکژکارکردی نرخ سود سپرده در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

میثم کریمی؛ محمد صادق خرمی


علمی - پژوهشی (بیمه‌های اسلامی)

2. طراحی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی در بستر صنعت بیمه و بازار سرمایه ایران با تأکید بر ابعاد فقهی و مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

سید محمدجواد میرطاهر؛ سیدعباس موسویان؛ غلامرضا سلیمانی امیری


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

3. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ایجاد پدیده بنگاهداری در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و تبیین پیامدهای حاصل از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1399

رضا کریمی وردنجانی؛ حسین حسن‌زاده سروستانی؛ محمد حسین قوام؛ امیر غفاری


4. نقش حاکمیت شرکتی در مدیریت ذی‌نفعان در بانکداری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1399

ماندانا طاهری؛ یاسین امینی


علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)

5. طراحی بازار سرمایه اسلامی در چهارچوب نظام اقتصادی اسلام (ماهیت، عناصر، روش کشف و طراحی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

سیدعباس موسویان؛ محمد توحیدی


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

6. طراحی و تبیین الگوی بانکداری اجتماعی در ایران: شناسایی پیشایندها و پیامدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

10.30497/ifr.2020.239959.1582

مهدی شهبازی؛ امیر حصیرچی؛ محمد سلگی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

7. واکاوی فقهی کاربرد عاملیت در تجهیز و تخصیص منابع شرکت‌های لیزینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

10.30497/ifr.2021.239023.1537

محمدمهدی دژدار


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

8. مدلسازی اعطای تسهیلات درمانی و سلامت مبتنی بر عقود انتفاعی در بانک‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

10.30497/ifr.2021.238895.1527

مریم محمدپور؛ عبدالمحمد کاشیان؛ محمد جواد سعدی


9. مدل تلفیقی سود-ریسک جهت بهینه یابی ترکیب منابع و مصارف در عقود بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.30497/ifr.2021.15184.1520

مجید نیلی احمدآبادی؛ امید علی عادلی؛ مرضیه نعمتی فرد


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

10. تحلیل و بررسی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط برمبنای عرضه اولیه سکه با رویکرد سوات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.30497/ifr.2021.239864.1579

سینا سروی؛ مهدی نوری؛ محمدحسین قوام