علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

1. چالش‌های بازار بین بانکی ایران و ارائه راهکار در چارچوب اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400

10.30497/ifr.2021.239897.1575

محمدرضا سیمیاری؛ محمدحسین قوام؛ علی آقایی؛ حسین حسن‌زاده سروستانی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

2. تحلیل و بررسی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط برمبنای عرضه اولیه سکه با رویکرد سوات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.30497/ifr.2021.239864.1579

سینا سروی؛ مهدی نوری؛ محمدحسین قوام


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

3. تحلیل مواجهه متفکران مدرسی اولیه با مسئله «ارزش پول»؛ رهیافت هایی برای اقتصاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.30497/ifr.2022.241688.1665

محمد حسین بهمن پور خالصی؛ محمد جواد شریف زاده


علمی - پژوهشی (قیمت‌گذاری اوراق مالی اسلامی)

4. ارزش‌گذاری صکوک ‌اجاره مبتنی‌ بر سهام با استفاده از روش ریاضیات‌ تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.30497/ifr.2022.242022.1678

حسن کیائی؛ مصطفی سلطانی


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

5. شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌ها و آسیب‌های فقهی–حقوقی و اقتصادی-مالی بانک‌داری بخش خصوصی در شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.30497/ifr.2022.242166.1681

محمدحسین شریعتی نیا؛ محمدحسین قوام


علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

6. بررسی فقهی‌اقتصادی درآمد زایی ناشی از تحمل ریسک ؛ مطالعه موردی قرارداد آتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.30497/ifr.2022.241125.1631

مهدی محمدی؛ محمد الهی


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

7. بررسی فقهی ابزار نجات از درون در حوزه توقف و ورشکستگی بانکها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.30497/ifr.2022.242110.1679

محمد یاراحمدی؛ محمدحسین بیاتی؛ محمد جواد شریف زاده