تبیین ساختار و مبانی مهندسی مالی اسلامی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

2 دانشجو دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

چکیده

در این مقاله با دیدی مبنایی به موضوع نهادهای مالی می‏پردازیم و راهکار خروج از انفعال نظام مالی- اسلامی را ضرورت توجه به مقوله نوآوری و تلاش برای ایجاد مهندسی مالی- اسلامی بیان می‏کنیم.
در نظام مالی اسلامی، مهندسی مالی به معنای خاص خود ابزاری برای توسعه این نظام استو به معنای متعارف آن که مشتقات مالی است، منحصر نمی‏گردد.
برای ایجاد مهندسی مالی- اسلامی که تا به امروز توجه زیادی بدان نشده است؛ باید ابتدا ساختار آن را بیان نمود و در این روند باید به فرایند نوآوری و محدودیت‏ها و چالش‏های آن از یک سو و فرصت‏ها و ضرورت‏های آن از سوی دیگر توجه داشت. در گام بعدی در مهندسی مالی- اسلامی به اصول موضوعه و مبانی اسلامی و شرعی آن باید توجه داشت و خط‏مشی اساسی مهندسی مالی- اسلامی از میان این مبانی اسلامی و مبانی مالی و علمی آن مشخص می‏گردد.
در نهایت، با شناخت شرایط کنونی نظام مالی- اسلامی و تبیین استراتژی و خط‏مشی این نظام و اهداف و رویکردهای نهایی آن، مبانی و هسته اساسی مهندسی مالی- اسلامی را استخراج خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

قرآن.
آل کاشف‌الغطاء، محمدحسین (1373ق)، تحریر المجلة، 2ج. تهران و قم: مکتبة النجاح و مکتبة الفیروزآبادی.
اﺑﻦ‌ﺗﺮاب، ﻣﺮﯾﻢ (1385)، «اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺳﻼﻣﯽ»، ندای صادق، شماره 44.
ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﻴﺎن، اﻳﺮج (١٣٧٩)، ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﻜﺪارى اﺳﻼﻣﻰ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪدارى، ﺗﻬﺮان: ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮهنگی و هنری ﺗﻮاﻧﮕﺮان.
شفائی، محسن(1335)، مجموعه قواعد فقه، تهران: چاپ نقش جهان.
حسینی قمی حائری، سید حسن بن سید اسماعیل (1310ق)، القواعد الحسینیة فی عدة قواعد الفقهیه.
خراسانی، محمد (1409ق)، کفایة الاصول، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت.
عبیدالله (1387ش)، کتاب مهندسی مالی اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
ﻣﻮﺳﺎﯾﯽ، ﻣﯿﺜﻢ (1374)، «اﺳﻼم و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی»، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره ۴۹.
 
Chappra (2004), The Case against Interest, Presented at International Conference on Islamic Banking and Finance, Brunei.
Elster (2000), Studies in Rationality, Precommitment and Constraints, Cambridge University Press.
Goldberg, D. (1989), Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, Addison-Wesley.
Hassan and Chachi (2001), The Role of Islamic Financial Institutions in Sustainable Development, Development Assistance Committee.
Handsmann (1996), The ownership of Enterprise, Harvard University Press.
Holland, J. (1995), Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity, Basic Books.
Iqbal (2004), Financial Engineering and Evaluation of New Instruments, Islamic Development Bank.
Leathers and Raines (2004), The Schumpeterian role of Financial Innovation in the New Economy’s Business Cycle, Cambridge Journal of Economics
Iqbal (1998), Challenges Facing Islamic Bank, IRTI.
Jonathan M. Harris, (2000), Basic Principles of Sustainable Development, Tufts University.
Mason (1995), Cases in Financial Engineering, Prentice Hall.
Merton (1992), Financial Innovation and Economic Performance, Journal of Applied Corporate Finance.
Mitchell (1998), An Introduction to Genetic Algorithms, MIT Press.
Monzer Kahf (2006), Islamic Finance: Business as Usual, Key Centre for Islamic Finance Z. Aslam, London: Hardman & Co.
Shiller (2003), The New Financial order, Princeton University Press.
V.sundarajan & Erico (2002), Islamic financial instrument and products in the global system.
 
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
پاییز و زمستان 1390
صفحه 5-23
  • تاریخ دریافت: 25 مرداد 1390
  • تاریخ بازنگری: 08 شهریور 1390
  • تاریخ پذیرش: 30 مهر 1390