مقایسه عملکرد شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی در بورس اوراق بهادار تهران (مورد مطالعه: واگذاری‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44)

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت گرایش مالی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

چکیده

مقاله حاضر به‌دنبال بررسی افزایش و یا کاهش عملکرد بنگاه‌های واگذارشده به بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی نسبت به دوره قبل از واگذاری‌ است و همچنین، بخش خصوصی را با بخش عمومی غیردولتی در میزان ارتقاء و بهبود شاخص‌های عملکرد مقایسه می‌کند. برای رسیدن به پاسخ‌های دو پرسش اساسی تحقیق، شاخص‌های مالی بر هریک از شرکت‌های واگذارشده در سال‌های قبل و بعد از واگذاری محاسبه شد؛ سپس میانگین وزنی هریک از شاخص‌ها برای هر بخش در دوره قبل و بعد از واگذاری محاسبه و میزان افزایش یا کاهش هر شاخص در دو بخش با هم مقایسه گردید. نتیجه اینکه شاخص‌های عملکرد در شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی بهبود و در شرکت‌های واگذارشده بخش عمومی غیردولتی کاهش یافته‌اند و در مقایسه این دو بخش در میزان ارتقاء و بهبود شاخص‌های عملکرد، بخش خصوصی بهتر از بخش عمومی غیردولتی عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها

امیراصلانی، حامی (1384)، نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت، مدیریت تدوین استانداردها سازمان حسابرسی، شماره 159.
انصاری، عبدالمهدی و محسن کریمی (1387)، بررسی معیارهای مالی ارزیابی عملکرد مدیریت در ارزش‌آفرینی برای سهامداران با تأکید بر معیارهای اقتصادی، حسابدار، شماره 200، صص3-11.
انواری رستمی، علی‌اصفر؛ تهرانی، رضا و سراجی، حسن (1383)، بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی، سود قبل از بهره و مالیات و جریان‌های نقدی فعالیت‌های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 37، صص3-21.
بری گام، اوجین اف؛ گاپنسکی، لوئیس سی؛ دی‌وز، فلیپ آر (1382)، مدیریت مالی میانه، ترجمۀ علی پارساییان، تهران: انتشارات ترمه.
تولایی، روح‌الله (1386)، رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال چهارم، شماره 3 (پیاپی 12)، مرداد و شهریور.
جهانخانی، علی و پارساییان، علی (1384)، مدیریت مالی، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
رحیمی، غفور (1385)، «ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان»، مجله تدبیر، شماره 173.
رمضانی، سید مهدی (1387)، بررسی رابطه میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده دارایی‌ها به‌عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس، شماره 74، صص4-11.
ژرارد، کالت (1370)، آمار توصیفی، ترجمۀ حسن صادقی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
ساده، مهدی (1375)، روش‌های تحقیق با تأکید بر جنبه‌های کاربردی، تهران: ناشرمؤلف.
«سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبگاه www.leader.ir
طبرسا، غلامرضا (1378)، «بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی»، مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
عادلی، علیرضا (1384)، «ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در برقراری نظم و امنیت شهرستان بم»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی.
عباسی، منصوره (1388)، چالش‌ها و الزامات خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تهران: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
عیاررضایی، بهمن (1388)، نتایج ارزیابی خصوصی‌سازی در ایران، تهران: انتشارات کوهسار.
غلامی، حسین و نورعلیزاده، حمیدرضا (1381)، «مقایسه روش‌های ارزیابی عملکرد»، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، تهران: جهاد دانشگاهی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
غیور باغبانی، سیدمرتضی (1387)، «مقایسه عملکرد مالی بانک‌های تجاری دولتی؛
خصوصی بر اساس رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیارهـ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).
قانون محاسبات عمومی کشور.
قالیباف اصل، حسن (1386)، مدیریت مالی؛ اصول، مفاهیم و کاربردها، تهران: پوران پژوهش، چاپ ششم، تابستان.
قربانپور قارقشلاقی، مهدی (1389)، «مقایسه تطبیقی عملکرد مالی بانک‌های خصوصی و دولتی برای دوره زمانی هفت‌سالۀ 1380-1387»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).
کریمی، تورج (1385)، «مدل‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی»، مجله تدبیر، شماره 171.
کمیجانی، اکبر (1382)، ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در ایران، تهران: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی.
گودرزوند چگینی، مهرداد و میرزاد زارع، مهدی (1389)، اثرات واگذاری بر کارایی شرکت مخابرات گیلان، بررسی‌های بازگانی، شماره 40.
گوینده، کمال (1386)، «مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش‌شده در رابطه با بازده سهام، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز.
ملکیان، اسفندیار و اصغری، جعفر (1385)، «مطالعۀ رابطۀ بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده دارایی‌ها در راستای ارزیابی عملکرد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس، شماره 54-55، صص24-33.
مؤسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی (1385)، ارزیابیعملکردسازمان.
مهدوی، داوود (1386)، کاربرد مدل سنجش متوازن در ارزیابی عملکرد و توسعه مدیریت مالی سازمان، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 12.
نجمی، منوچهر و زارعی، حسین (1381)، «تعامل و تقابل، EFQM , BSC»، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، تهران: جهاد دانشگاهی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 
Beesly, Michael, Littlechild, Stephen (1983), Privatization: Priniciples , Problems and Priorities, Leoyds Bank Review, Vol.149, July, pp.1-21.
De Wet J. H. and E. Du Toit (2007), "Return on Equity: A Popular, But Flawed Measure of Corporate Financial Performance", SAJBM, 38(1), pp.59-69.
Kang J.; Kim, K. and Henderson, W. (2002), "Economic Value Added (EVA): A Financial Performance Measure", Journal of Accounting and Finance Research, 10(1), pp.48-60.
Kay, J. A. & Thampson, D. J. (1986), "Privatization: A Policy in Search of A Rationale", The Economic Journal, Vol.96, March, pp.18-32.
Keys D.; Azamhuzjaev, M. and Mackey, J. (2001), "Economic Value Added: A Critical Analysis", The Journal of Corporate Accounting & Finance, 12(2), pp.65-71.
Kudla R., and Arendt, D. (2000), "Making EVA Work", AFP Exchange 20 (4), pp.98-103.
Schwartz, Gerd (1989), "Privatization: Possible Lesson from the Hungaration Vase", World Development, Vol.19, p.731.
Veljanovski, Cento (1987), Selling the State, Butler and Tanner Ltd, p.1.
دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 2
بهار و تابستان 1391
صفحه 5-35
  • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1390
  • تاریخ بازنگری: 14 اردیبهشت 1391
  • تاریخ پذیرش: 14 تیر 1391