پیش‌بینی ظرفیت انتشار صکوک در ایران

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد دانشیار مؤسسه پولی و مالی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از جدیدترین محصولاتی که در بازارهای مالی اسلامی به وجود آمده است، می‌توان اوراق «صکوک» را نام برد. صکوک، اوراق بهادار منعطفی است که می‌توان از آن برای پاسخ‌گویی به نیازهای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای سرمایه استفاده نمود. درعین‌حال، اوراق صکوک به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری جایگزین برای اوراقی از قبیل اوراق قرضه که ربا دریافت می‌کنند و در شرع مقدس اسلام حرام است، محسوب می‌شود. رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخیر، عمدتاً به‌دلیل نقش آن در کنترل نقدینگی است و مدیریت نقدینگی در سطح کلان و خرد (بنگاه) از عواملی است که می‌تواند باعث توسعه بازارهای مالی اسلامی شود. با توجه به اهمیت انتشار صکوک و نقش آن در مدیریت نقدینگی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها، در این مقاله سعی شده است ضمن برآورد ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران، قابلیت انتشار صکوک در سال‌های آتی برای کشور پیش‌بینی گردد. به همین منظور ابتدا با استفاده از روش داده‌های تابلویی و دورۀ زمانی 2000-2009م. مدل مناسب برای صکوک طراحی، سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و آمار سری زمانی دوره 1352-1387 ظرفیت انتشار صکوک در ایران پیش‌بینی شده است.

کلیدواژه‌ها

باباقادری، آزاده و اعظم فیروزی (1386)، «صکوک رایج‌ترین ابزار تأمین مالی اسلامی: ساختار، فرایند، طراحی و چالش‌های پیش رو»، مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی تأمین مالی اسلامی، پاییز.
بانک مرکزی ایران، آمار سری‌های زمانی.
نجفی، مهدی (1385)، «بررسی فرآیند تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع).
 
Ahmad, Wahida and Rafisah Mat Radzi (2010), "Sustainability of Sukuk and Conventional Bonds during Financial Crisis: Malaysian Capital Market", School of Economics and Finance, La Trobe University, Malaysia.
Al-Amin, Muhammad and Al-Bashir, Muhammad (2008), "Sukuk Market: Innovation and Challenges", Islamic Economic Studies, Vol1.5, No.2, January.
Cakir, S. & Raei, F. (2007), "Sukuk vs. Eurobonds: Is There a Difference in Value-at-Risk?", International.
Colombage, S. R. N. (2009), "Financial Markets and Economic Performances: Empirical Evidence from Five Industrialized Economies", Research in International Business and Finance, 23(3), pp.339-348.
Monetary Fund Working Paper WP/07/237.
Wilson, Rodney (2006), Innovation in the Structuring of Islamic Sukuk Securities, Durham University, Institute for Middle Eastern and Islamic Studies.
http://www.zawya.com
دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 2
اردیبهشت 1391
صفحه 57-87
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1391
  • تاریخ بازنگری: 05 آذر 1391
  • تاریخ پذیرش: 05 دی 1391
  • تاریخ اولین انتشار: 05 دی 1391