اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی با استفاده از روش تاپسیس فازی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

2 استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

چکیده

با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انگیزه مضاعفی فراهم شده است تا با استفاده از خط‌مشی‌های کلی در این سیاست‌ها، نظام اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو محقق شود و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام عینیت یابد. نظام بانکی به عنوان یکی از اجزای مهم در نظام اقتصادی کشور، نقش مهمی در تحقق و اجرای این سیاست‌ها بر‌عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبیین ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی، تلاش می‌شود تا عوامل مؤثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی شناسایی و رتبه‌بندی شود. به منظور شناسایی این عوامل از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی به عنوان یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، عوامل مزبور اولویت‌بندی شده و میزان اهمیت آنها در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص گردیده است. بر اساس نتایج تحقیق، شفافیت و سلامت نظام بانکی و پایین‌ بودن فساد مالی، استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان و پایین‌بودن سطح مطالبات معوق در نظام بانکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور به حساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها

آذر، عادل و علی رجب‌زاده (1387)، تصمیم‌گیری کاربردی با رویکرد MADM، تهران: انتشارات نگاه دانش، چاپ سوم.
آذر، عادل و حجت فرجی (1386)، علم مدیریت فازی، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر، چاپ دوم.
ابوالحسنی، اصغر و احمد بهاروندی (۱۳۹۲)، «اوراق دوسویه ارزی، رویه‌ای برای معاملات ارزی در یک اقتصاد مقاومتی نوعی»، مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ۱۰.
اصغرپور، محمدجواد (1381)، تصمیم‌گیری‌های چند معیاره، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ویرایش دوم.
سیف، اله‌مراد و موسی خوشکلام خسروشاهی (۱۳۹۲)، نظام ارزی مطلوب اقتصاد ایران در اقتصاد مقاومتی، پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره ۵۴.
عطائی، محمد (1389)، تصمیم‌گیری چند معیاره فازی، شاهرود: انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود، ویرایش اول.
قلیچ، وهاب (۱۳۹۳)، «بررسی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا در پشتیبانی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، همایش بررسی ابعاد حقوقی و قانونی اقتصاد مقاومتی، سازمان بسیج حقوق‌دانان.
کرانک، ریپ (1388)، «مصرف‌گرایی و نوسرمایه‌داری»، سیاحت غرب، شماره 70.
مجمع تشخیص مصلحت نظام (1390)، سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 21 آذر 1390.
مجمع تشخیص مصلحت نظام (139۲)، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 30 بهمن 139۲.
موسویان، سید عباس و محسن عبداللهی (۱۳۹۲)، «تبیین آسیب‌های اجرای عقود بانکی در کشور؛ رهیافتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی»، بهبود مدیریت، شماره ۲۰.
Basel Committee on Banking Supervision (1988), "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards", Bank for International Settlements, Basel.
Basel Committee on Banking Supervision (2004), "Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework", Basel.
Basel Committee on Banking Supervision (2010), "Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems", Basel.
دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9
پاییز و زمستان 1394
صفحه 89-118
  • تاریخ دریافت: 18 آذر 1394
  • تاریخ بازنگری: 19 آذر 1394
  • تاریخ پذیرش: 11 اسفند 1394